فراخوانی ...

آدمها

چاپ مقاله
آدمها
 وقتی یک لکه ی چایی بنشیند روی عینکت، \"بلافاصله\" زود آن را با \"دستمال کاغذی\" پاک می کنی!

مثال جالب زیر از حاج آقا قرائتی نقل شده:
آدمها سه دسته اند:
- عینک!
- ملحفه!
- فرش!
وقتی یک لکه ی چایی بنشیند روی عینکت، \"بلافاصله\" زود آن را با \"دستمال کاغذی\" پاک می کنی!
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه، می گذاری \"سر ماه\" که لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با \"چنگ\" (زمان قدیم!) می شویی!
وقتی همان لکه بنشیند روی فرش، می گذاری \"سر سال\" ، با \"دسته بیل\" به جانش می افتی!!!
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک و زلالی که جایشان روی چشم است، تا خطا کردند، بلافاصله حالشان را می گیرد (والبته دردنیا و خفیف) .. دیگران را به موقعش تنبیه می کند آن هم با چنگ!! و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هایشان جمع شود (قرآن کریم: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند) و سر سال (یا قیامت، یا هم دنیا و هم قیامت) حسسسسابی با دسته بیل(!) از شرمندگیشان در می آید!!!

اطلاعات بیشتر این مقاله

تعداد 0 نفر از 0 این مقاله را مفید دانسته اند
آیا این مقاله مفید بود؟
تعداد بازدید 489
تاریخ انتشار 1393/1/26
تاریخ بازنگری 1393/1/26
تبلیغات