فراخوانی ...

جلوگیری از پاشیدن روغن

چاپ مقاله
جلوگیری از پاشیدن روغن
زمانی که چیزی را روی حرارت سرخ می کنیم، اگر حرارت کمی تند باشد، روغن می پاشد و باعث کثیف و چرب شدن اجاق گاز و البته سوختن دست تان به  هنگام آشپزی می شود. برای جلوگیری از پاشیدن روغن، یک الک یا صافی فلزی را برداشته و آن را بر عکس روی مواد در حال سرخ شدن می گذاریم؛ طوری که دستهٔ الک روی دستهٔ تابه قرار گیرد. با این کار بدون این که درب تابه بسته باشد -که باعث آب انداختن مواد داخل تابه شود- از پاشیده شدن روغن هم جلوگیری می کند.

اطلاعات بیشتر این مقاله

تعداد 0 نفر از 0 این مقاله را مفید دانسته اند
آیا این مقاله مفید بود؟
تعداد بازدید 383
تاریخ انتشار 1393/2/17
تاریخ بازنگری 1393/2/17
تبلیغات