فراخوانی ...

جملات آشنا!!!!!!!!!!

چاپ مقاله
جملات آشنا!!!!!!!!!!
هست را اگر قدر ندانی می شود بود

***

هیچ فکر کرده ای فرصتی که در اختیار توست آرزوی دیگران هست

***

سه جمله برای موفقیت
1- دانستن بیشتر از دیگران
2-کار، کردن بیشتر از دیگران
3- انتظار کم تر از دیگران

***

گاهی تاوان شیر بودن حبس کردن خود در قفس است اما شغالان در شهر می گردند و ادای گرگی هم می کنند

***

آن کس که تنها است، فکر نکن کسی را ندارد با هرکسی نمی گردد.

***

تاوان حرف هایی که نمی زنیم و بغض هایی که فرو می دهیم ، موهای سپیدی است که لابه لای موهایم دارم

***

عکس شهدا را می بینیم ، عکس شهدا عمل می کنیم

اطلاعات بیشتر این مقاله

تعداد 0 نفر از 0 این مقاله را مفید دانسته اند
آیا این مقاله مفید بود؟
تعداد بازدید 311
تاریخ انتشار 1393/8/16
تاریخ بازنگری 1393/8/16
تبلیغات